Platform Kunst, Cultuur & Erfgoed Oegstgeest
Monumentencommissie

Commissie Omgevingskwaliteit Oegstgeest (COKO)

De Commissie Omgevingskwaliteit Oegstgeest (COKO) is per 1 januari 2024 in de plaats gekomen van de Monumentencommissie. Dat is het gevolg van het per die datum in werking treden van de Omgevingswet. De COKO is ingesteld om het college van burgemeester en wethouders (b&w) te adviseren over aanvragen van vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten. Ook adviseert de COKO het college over andere onderwerpen die betrekking hebben op de monumentenzorg, bijvoorbeeld beschermde dorpsgezichten en archeologie. Daarnaast kan b&w de COKO vragen te adviseren over plannen in de omgeving van monumenten en andere ruimtelijke plannen waarin cultuurhistorisch erfgoed en mogelijk nieuw aan te wijzen erfgoed aan de orde is. Het welstandstoezicht behoort ook tot de taak van de COKO. Daarvoor is een subcommissie Welstand ingesteld.